Indėlis į bitkoinus

Ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų?

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Sei­mo po­pie­ti­nį po­sė­dį.

  • Užsidirbti pinigų 10 USD per dieną kriptovaliuta
  • Ką reiškia sat prekiaujant kriptovaliutomis

Gon­gas Prieš ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? pa­pra­šy­siu vi­sų iš­trauk­ti kor­te­les, o po to jas įdė­ti re­gist­ruo­tis.

#Kriptovaliuta Kaip užsidirbti bitcoin iš kriptovaliutų kasimo

Iš kar­to ir įdė­ki­te. Svar­bu, kad bū­tų vi­sų iš­trauk­tos ir įdė­tos.

Bitcoin ir kriptovaliutų keityklos. Kur nusipirkti ir parduoti? Kurie bankai Lietuvoje draudžia, o kurie leidžia pirkti kriptovaliutas? Duomenis apie kriptovaliutų kainas galima rasti CoinMarketCap svetainėje čia matoma 24 valandas per parą atsinaujinanti visų kriptovaliutos pavedimas kriptovaliutų prekybos kaina. Nauji bitkoinai kuriami internete, naudojant kompiuterinę programinę įrangą, dar vadinamą bitkoinų kasykla angl.

Sis­te­mos kaž­ko­kios pro­ble­mos. Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai. Vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to str. Dar­bo­tvarkės klau­si­mas — vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus Min­dau­go Ma­ci­jaus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to straips­nį. Kvie­čiu M. Ma­ci­jaus­ką į tri­bū­ną. Ko­le­gos, dė­me­sio! Vals­ty­bės kon­tro­lie­rius at­sa­ki­nės į klau­si­mus.

La­ba die­na, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai.

Kaip uždirbti daugiau bitkoinuose, Kaip uždirbti bitkoinus? - Naujos dienos kriptovaliuta

Kaip ži­no­te, bir­že­lio 2 die­ną ga­vau aš­tuo­nis Sei­mo na­rių klau­si­mus, į ku­riuos per man skir­tą pus­va­lan­dį pa­si­steng­siu jums iš­sa­miai ir at­sa­ky­ti.

Klau­si­mai su­dė­tin­gi, to­dėl at­sa­ky­mai į juos bus ga­nė­ti­nai il­gi, ta­čiau iš­sa­mūs. Pir­mas klau­si­mas. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ver­ti­ni­mui nau­do­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pri­ei­na­ma iki m. Taip pat ko­vo 26 die­ną pa­skel­bė­me iš­va­dą dėl ne­įpras­tos pa­dė­ties ati­tik­ties iš­skir­ti­nių ap­lin­ky­bių są­vo­kai.

Virtualiosios valiutos: nenusvilkite nagų - Gargždai

Jo­je nu­ro­dė­me, kad dėl COVID po­vei­kio ir ša­ly­je su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos ga­li­ma neat­si­žvelg­ti į fis­ka­li­nių ro­dik­lių nu­kry­pi­mą, jei tai ne­ke­lia pa­vo­jaus fis­ka­li­niam tva­ru­mui vi­du­ti­nės truk­mės lai­ko­tar­piu. To­dėl ypač svar­bu šiuo me­tu val­džios sek­to­riaus iš­lai­das skir­ti toms sri­tims, ku­rios ša­lies eko­no­mi­nei rai­dai su­teiks di­džiau­sią nau­dą.

Ne­tu­rė­tų bū­ti pri­si­i­ma­ma įsi­pa­rei­go­ji­mų, ne­nu­ma­tant šal­ti­nių jų tva­riam kom­pen­sa­vi­mui, o eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos tiks­lin­gai orien­tuo­jan­tis į il­ga­lai­kius tiks­lus. Sa­kė­me, kad pri­si­i­mant įsi­pa­rei­go­ji­mus Vy­riau­sy­bei svar­bu įver­tin­ti ir at­si­žvelg­ti į ge­bė­ji­mą at­ei­ty­je juos pa­deng­ti.

At­krei­pia­me dė­me­sį, kad reikš­min­gai iš­au­gus val­džios sek­to­riaus sko­lai bū­ti­na nu­ma­ty­ti jos ma­ži­ni­mo at­ei­ty­je kryp­tį.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? bitcoin prekybos stotelė

Fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos ver­ti­ni­mu, me­tų nu­ma­to­ma Lie­tu­vos fis­ka­li­nė po­li­ti­ka yra an­ti­cik­li­nė. Ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je taip pat pa­teik­ta Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­nų ly­gi­na­mo­ji ana­li­zė. Bal­ti­jos ša­lių sko­los au­gi­mo ro­dik­liai, at­si­žvel­giant į BVP kri­ti­mą ir val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tus, yra pa­na­šūs. Nu­ro­dė­me, kad esant iš­skir­ti­nėms ap­lin­ky­bėms tu­ri bū­ti sie­kia­ma vi­suo­me­nei kuo dau­giau pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ša­ly­je esan­čią eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir at­nau­jin­ti eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bent kas ket­vir­tį.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja pa­teik­ti at­nau­jin­tą eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų bir­že­lio pa­bai­go­je, o mes sa­vo ver­ti­ni­mą pa­teik­si­me per sep­ty­nias dar­bo die­nas nuo sce­na­ri­jaus pa­skel­bi­mo. Ant­ras klau­si­mas. Ta­čiau, rem­da­mie­si mū­sų at­lik­to me­tų vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo au­di­to ir fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos at­lik­to me­tų biu­dže­to pro­jek­to ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tais, me­tų ro­dik­lių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą mes, kaip vals­ty­bės au­di­to­riai, ma­ty­tu­me esant tiks­lin­gą.

Taip siek­tu­me biu­dže­to pla­na­vi­mo aiš­ku­mo, skaid­ru­mo ir fis­ka­li­nių ri­zi­kų, ku­rias le­mia ydin­ga prak­ti­ka su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, su­val­dy­mo. Tai teig­da­mi re­mia­mės rei­ka­la­vi­mais fis­ka­li­nei draus­mei ir Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta, kad vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir jo ro­dik­lius pa­tvir­tin­ti ir juos keis­ti ga­li tik Sei­mas pri­im­da­mas įsta­ty­mą.

Taip pat šią nuo­mo­nę grin­džia­me ir App prekyba bitcoin pri­im­tu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, ku­ria­me Teis­mas ver­ti­no Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo su­da­ry­mo ir val­dy­mo as­pek­tus ir kon­sta­ta­vo, kad įsta­ty­mas ga­li bū­ti kei­čia­mas tik įsta­ty­mu, Kon­sti­tu­ci­ja įsta­ty­mų lei­dy­bos de­le­ga­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas, pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Vy­riau­sy­bei ne­su­tei­kia­ma ga­lių pa­čiai pa­keis­ti biu­dže­tą ir pa­na­šiai.

Tre­čias klau­si­mas.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? geriausias metatrader robotas

Kaip jau mi­nė­jau, me­tų biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas bu­vo pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, lei­džian­čia tam tik­rų me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių bitcoin forex prekybai įsta­ty­me nu­sta­ty­tiems tiks­lams vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­tas lė­šas nau­do­ti vir­ši­jant Sei­mo pa­tvir­tin­tas ben­dras asig­na­vi­mų su­mas.

To­kiu bū­du su­tei­kia­ma tei­sė ap­mo­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, ne­pa­tvir­tin­tas Sei­mo, bet dėl šių iš­lai­dų pa­si­kei­čia ben­dri Sei­mo pa­tvir­tin­ti asig­na­vi­mai.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? Forex pasveikinimo premija be užstato

Kai da­lis ga­li­mų su­pla­nuo­ti vals­ty­bės iš­lai­dų fi­nan­si­nių ro­dik­lių įsta­ty­me ne­pa­ro­do­ma ar­ba su­ma­ži­na­mos vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, tai iš­krei­pia vals­ty­bės biu­dže­to išlai­dų ir pa­ja­mų ba­lan­są, dėl ko ky­la ri­zi­ka, kad fis­ka­li­nės draus­mės rei­ka­la­vi­mai ga­li bū­ti pa­žeis­ti.

Taip pat pri­si­i­mant pa­pil­do­mus įsi­sko­li­ni­mus įžvel­gia­me ri­zi­ką dėl sko­los tva­ru­mo il­guo­ju lai­ko­tar­piu. Taip pat dar kar­tą pa­brėž­čiau, kad fis­ka­li­nė ins­ti­tu­ci­ja me­tų val­džios sek­to­riaus fi­nan­si­nių ro­dik­lių ver­ti­ni­me spren­di­mą su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, da­lį jų nu­ma­tant fi­nan­suo­ti iš sko­lin­tų lė­šų, įvar­di­ja kaip ne­tin­ka­mą prak­ti­ką.

Bitcoin vs Blockchain | 6 populiariausi skirtumai (su infografika)

Ket­vir­tas klau­si­mas. Vals­ty­bės kon­tro­lė au­di­tais ne kar­tą yra pa­brė­žu­si sri­tis, ku­rio­se rei­kė­tų at­sa­kin­ges­nio po­žiū­rio į vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių iš­lai­das. Dienos prekybos kriptovaliuta kaip numatyti kritimą da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kai da­ro­mos pa­pil­do­mos di­de­lės vie­šų­jų lė­šų in­jek­ci­jos, tik iš­ryš­ki­na mū­sų teik­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo svar­bą.

Per pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus esa­me pa­tei­kę iš­va­das svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos, eko­no­mi­kos, ver­slo ska­ti­ni­mo ir ki­to­se vie­šo­jo sek­to­riaus sri­ty­se. Šias to­bu­lin­ti­nas sri­tis iš­ski­ria Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir ki­ti tarp­tau­ti­niai eks­per­tai. Esant po­rei­kiui esa­me pa­si­ren­gę su­grįž­ti ir Sei­mui de­ta­liai pri­sta­ty­ti šių au­di­tų re­zul­ta­tus.

Stra­te­gi­nis pla­na­vi­mas ir tri­me­tis vals­ty­bės biu­dže­tas, tin­ka­ma fis­ka­li­nė po­li­ti­ka, efek­ty­vi tei­sė­kū­ros sis­te­ma, vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ros, ra­cio­na­lūs ir pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mi vie­šie­ji pir­ki­mai — tai rak­tas į efek­ty­vų vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mą, ku­rį nau­do­ja pa­žan­gios pa­sau­lio vals­ty­bės.

Penk­tas klau­si­mas.

Gal verta pradėti investuoti į bitkoinus? - Indėlis į bitkoinus

Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ną, pa­gal ku­rį per pus­an­trų me­tų į ša­lies eko­no­mi­ką pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti dau­giau nei 6 mlrd. Kaip grei­tai šis ver­ti­ni­mas ga­lė­tų bū­ti at­lik­tas, nes vals­ty­bės lė­šos pa­gal šią pro­gra­mą jau pra­dė­tos leis­ti?

Ti­kiu jų nau­da ir pro­jek­to spren­di­mo pri­ėmi­mo eta­pe, kai iš­ana­li­za­vus, su­sis­te­mi­nus tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mas trum­pa­lai­kes ir il­ga­lai­kes pro­jek­to pro­gra­mos re­for­mos nei­gia­mas ar tei­gia­mas pa­sek­mes ga­li­ma įver­tin­ti pro­jek­tuo­ja­mų tiks­lų pa­sie­ki­mą, al­ter­na­ty­vų pa­si­rin­ki­mo nau­dą. Ana­li­zuo­ja­mos au­di­to at­li­ki­mo ga­li­my­bės, ga­li­mas au­di­to po­vei­kis, tu­ri­mi iš­tek­liai ir kom­peten­ci­jos.

Ly­gia­gre­čiai ver­ti­na­mi jau su­pla­nuo­ti ir at­lie­ka­mi au­di­tai. Nors šian­dien mū­sų me­tų veik­los pla­ne dar ne­ma­to­te spe­cia­lia COVID žy­ma pa­žy­mė­to au­di­to ar ki­to ver­ti­ni­mo, re­a­guo­da­mi į si­tu­a­ci­ją jau at­lie­ka­mų au­di­tų ap­im­ti­mis ver­ti­na­me ir šių die­nų ak­tu­a­li­jas, ana­li­zuo­ja­me vals­ty­bės pri­im­tus spren­di­mus, veiks­mų pla­nus, esa­me at­li­kę pre­li­mi­na­rią ana­li­zę, ko­kiais klau­si­mais ga­lė­tu­me pa­pil­dy­ti vyk­do­mus fi­nan­si­nius ir veik­los au­di­tus, ki­tus ver­ti­ni­mus.

  1. Kriptovaliutų kainų stebėjimo priemonių palyginimas - Pinigai -
  2. Kur išleisti Bitcoin?
  3. Ar Tikrai Galite Uždirbti Pinigų Su Bitcoin - Kaip gauti bitcoin? Kaip uždirbti daugiau bitkoinuose
  4. Apie bitkoinus prabilta prieš kelerius metus ir jie sparčiai įsiveržė į nemažos žmonių dalies kasdienybę.

Pri­sis­ta­ty­da­mas jums ak­cen­ta­vau: ex an­te ver­ti­ni­mai yra svar­bus žings­nis į prie­kį, ta­čiau kar­tu di­de­lis iš­šū­kis vi­sai au­di­to ben­druo­me­nei, to­dėl pri­im­si­me ge­rai pa­sver­tus spren­di­mus prieš im­da­mie­si kon­kre­čių te­mų, įver­tin­si­me ga­li­my­bes su­rink­ti tin­ka­mus ir pa­kan­ka­mus įro­dy­mus, sprę­si­me, ko­kio po­bū­džio dar­bai, pa­žy­mė­ti COVID žy­ma, ga­lė­tų pa­pil­dy­ti mū­sų veik­los pla­ną ir kaip grei­tai ga­lė­tu­me pa­teik­ti re­zul­ta­tus.

Čia dar kar­tą pa­brė­žiu ir at­kreip­siu jū­sų dė­me­sį, kad kiek­vie­na me­ti­nio veik­los pla­no ko­rek­ci­ja rei­ka­lau­ja spren­di­mų at­si­sa­ky­ti pra­tęs­ti ar nu­kel­ti su­pla­nuo­tus au­di­tus ir ver­ti­ni­mus, ku­rie jau tu­ri įdir­bį ir pra­di­nius re­zul­ta­tus, o kar­tu jau yra su­for­ma­vę tam tik­rą lū­kes­tį tiek au­di­tuo­ja­miems, tiek vi­suo­me­nei, tiek spren­di­mų pri­ėmė­jams.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? kriptovaliutos bitcoin investicijos

Šeš­tas klau­si­mas. Ar sku­ba nė­ra ska­ti­na­ma, kad lė­šos bū­tų nu­kreip­tos į leng­viau­siai įsi­sa­vi­na­mas sri­tis, ta­čiau ne­bū­ti­nai ne­šan­čios di­džiau­sią pri­dė­ti­nę ver­tę?

Indėlis į bitkoinus

Rem­da­ma­sis pro­jek­ti­nio val­dy­mo lo­gi­ka, tu­ri­ma ir ver­tin­ti­na stra­te­gi­nių prie­mo­nių val­dy­mo ge­rą­ja prak­ti­ka ga­lė­čiau ma­ny­ti, kad 18 mė­ne­sių yra pa­kan­ka­mas lai­ko tar­pas, ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai kel­čiau klau­si­mą, ar jis yra op­ti­ma­lus, pa­grįs­tas ir ar sku­bios in­ves­ti­ci­jos duos di­džiau­sią re­zul­ta­tą.

To­dėl svar­bi ne tik pla­no truk­mė, struk­tū­ra, tiks­lai ir prie­mo­nės, bet ne ma­žiau svar­bi jo vie­ta vi­so­je pla­na­vi­mo sis­te­mo­je, pla­no de­rė­ji­mo su ki­tais pla­nais, taip pat ir in­ves­ti­ci­jų su­kur­tos ver­tės pa­nau­do­ji­mas aukš­tes­niems tiks­lams pa­siek­ti.

Svar­bu, kad pla­nai tar­pu­sa­vy­je de­rė­tų ir ne­bū­tų tik at­ski­rų sri­čių pa­gei­da­vi­mų su­ma. Dar ke­li as­pek­tai dėl ri­zi­kos, į ku­rią, ma­nau, ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį.

Už pla­na­vi­mą ir pla­nų įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ge­bė­ji­mas ko­or­di­nuo­ti tar­pu­sa­vio veiks­mus, iš­tek­liai ir kom­pe­ten­ci­jos pla­nus įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų tin­ka­ma pla­nų įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na, at­si­skai­ty­mas ir pri­rei­kus tiks­lų ir prie­mo­nių ko­re­ga­vi­mas. Vy­riau­sy­bės pa­reng­ta­me Il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­tos in­ves­ta­vi­mo kryp­tys ir sri­tys nuo švie­ti­mo iki kli­ma­to kai­tos — tos pa­čios, apie ku­rias dis­ku­tuo­ja­ma ir į ku­rias in­ves­tuo­ja­ma me­tai iš me­tų.

O aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja yra pa­sa­kiu­si, jog sto­ko­ja­ma aiš­kes­nių vi­sų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų są­sa­jų ir kryp­čių, o jų pla­na­vi­mas ne­pa­kan­ka­mai sis­te­miš­kas, ne už vi­sas in­ves­ti­ci­jas tin­ka­mai at­si­skai­to­ma. Au­di­tuo­da­mi vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ma­tė­me, kad at­si­skai­tant už jos vyk­dy­mą ne­bu­vo nu­ro­do­ma in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų gau­ta nau­da, jų il­ges­nis po­vei­kis ir įta­ka vals­ty­bės pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mui.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? geriausi dvejetainių opcionų prekiautojai pasaulyje

Sep­tin­tas klau­si­mas. Tai ak­cen­tuo­ja ir EBPO, ir veik­los val­dy­mo eks­per­tai, esa­me tai kon­sta­ta­vę aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos at­lik­ta­me biu­dže­to val­dy­se­nos bran­dos ver­ti­ni­me.

Su­pran­ta­me, kad pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je su­si­klos­tė iš­skir­ti­nės ap­lin­ky­bės, veiks­mų tu­ri­me im­tis ne­del­siant, ta­čiau nu­sta­tę, ką pla­nuo­ja­me pa­siek­ti iš­lei­dę mi­li­jar­di­nes na­cio­na­li­nių lė­šų ir mus pa­siek­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų su­mas ir ko­kio­mis kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis to siek­si­me, ri­zi­kuo­ja­me iš­leis­ti pi­ni­gus ir lik­ti, kur esa­me, ar­ba ju­dė­ti ne ta kryp­ti­mi, ne­už­tik­rin­da­mi sko­lin­tų lė­šų in­ves­ta­vi­mo grą­žos ir ne­iš­spręs­da­mi dėl pan­de­mi­jos pa­sek­mių li­ku­sių so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių pro­ble­mų.

Už­da­vi­nys įgaus dar nau­jų at­spal­vių ir ne­abe­jo­ti­no su­dė­tin­gu­mo, kai teks spręs­ti Lie­tu­vą pa­sie­kus Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­joms, skir­toms pan­de­mi­jos nei­gia­moms pa­sek­mėms ma­žin­ti, jų pla­nuo­ja­ma ap­im­tis bus ne ma­žes­nė nei na­cio­na­li­nė šiai pro­ble­mai spręs­ti lė­šų su­ma.

  • Cfd naudojamas pramonėje
  • Kaip užsidirbti daugiau pinigų

Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę efek­ty­viai, ra­cio­na­liai ir prag­ma­tiš­kai in­ves­tuo­ti šias lė­šas. Aš­tun­tas klau­si­mas. Ko­kia in­for­ma­ci­ja at­spin­di­ma, ko­kios trūks­ta ir ko­kios rei­kė­tų? Daug dė­me­sio skir­ta, kad Vy­riau­sy­bė ata­skai­to­je pa­teik­tų iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ne­pa­siek­tus ro­dik­lius.

Gal jau nag­ri­nė­jo­te, kiek ir ko­kios in­for­ma­ci­jos Vy­riau­sy­bė nu­ty­lė­jo ata­skai­to­je už me­tus? Kaip, jū­sų ma­ny­mu, dar tu­rė­tų keis­tis Vy­riau­sy­bės ata­skai­tų tu­ri­nys, kad vi­suo­me­nė bū­tų iš­sa­miau ir tiks­liau in­for­muo­ja­ma, o ne už­si­ver­čia­ma sa­vi­gy­ra? Ver­tin­tos ir me­tų Vy­riau­sy­bės veik­los ata­s­kai­tos. Pas­ku­ti­nio ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ti trū­ku­mai, dėl ku­rių Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tai tei­kia­mi duo­me­nys yra ne­pa­kan­ka­mi, sie­kiant ob­jek­ty­viai įver­tin­ti, kaip įgy­ven­din­ti pla­nuo­ti tiks­lai ir už­da­vi­niai.

Virtualiosios valiutos: nenusvilkite nagų

Kon­sta­ta­vo­me, kad jo­je trū­ko in­for­ma­ci­jos apie pro­ble­mi­nes sri­tis, be­veik pu­sė vė­luo­jan­čių veiks­mų ar­ba in­for­ma­ci­ja apie da­lį ne­pa­siek­tų ro­dik­lių pa­tei­kia­ma taip, kad ne­bū­tų ma­to­ma, jog vė­luo­ja­ma ar ro­dik­lis ne­pa­siek­tas. Trū­ko in­for­ma­ci­jos apie veik­los re­zul­ta­tų nau­dą ša­lies eko­no­mi­nei, so­cia­li­nei si­tu­a­ci­jai ar tiks­li­nėms vi­suo­me­nės gru­pėms, įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis.

ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų? dvejetainis variantas kuala lumpur

To­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma tik kal­bant apie pa­vie­nes prie­mo­nes. Taip pat trū­ko re­zul­ta­tų są­sa­jų su pa­nau­do­to­mis lė­šo­mis, ata­skai­to­je ne­bu­vo api­ben­drin­tos in­for­ma­ci­jos apie lė­šų pa­nau­do­ji­mą, Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis.

Tik pa­vie­niais at­ve­jais pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dar­bui ir veiks­mui pa­nau­do­tas lė­šas. Ta­čiau fik­sa­vo­me ir tei­gia­mų po­ky­čių. Veik­los re­zul­ta­tai pa­tei­kia­mi pa­gal Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tus ir kryp­tis, taip pat, kaip jie pla­nuo­ja­mi Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ne.

Ma­žė­ja ne­at­skleis­tos in­for­ma­ci­jos kie­kis. Ma­no­me, kad pro­ble­mą pa­dė­tų iš­spręs­ti Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tos tiks­laus tu­ri­nio nu­sta­ty­mas, ko­kia in­for­ma­ci­ja ir ko­kia ap­im­ti­mi tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma pri­va­lo­mai.

Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą ga­lė­tų ly­dė­ti iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo re­zul­ta­tus. Dar vie­na at­si­skai­ty­mo už Vy­riau­sy­bės veik­los ata­skai­tą to­bu­li­ni­mo kryp­tis — už veik­lą ir pa­nau­do­tas lė­šas at­si­skai­ty­ti vie­nu me­tu.

Šią pro­ble­mą Vy­riau­sy­bė su jū­sų pa­gal­ba spren­džia, Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo pro­jek­tas jau svars­to­mas Sei­mo ko­mi­tetuo­se. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, sa­vo ruož­tu no­riu pa­dė­ko­ti už kvie­ti­mą ir ar kas nors gali tarpininkauti 6 milijonus bitkoinų?

ga­li­my­bę tie­sio­giai at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus šio­je tri­bū­no­je.